Shënime: Ju mund të votoni vetëm 1 herë, për qarkun tuaj të përzgjedhur. Pasi të votoni, ju mund të shihni rezultatin aktual per çdo qark. Vota juaj është anonime dhe sistemi ynë nuk ruan asnjë të dhëne tuaj personale.

Ky sondazh është i mbyllur e nuk mund të votohet më. Nderkohë mund të shikoni rezultatet.

Zgjidhni qarkun sipas hartës

Klikoni / prekni qarkun ku dëshironi të votoni.

Sondazhi realizuar nga Campaign.al